cloudBG.png
Ai-plane.png
client-port.png
adobe-creativecloud-cc-software-library-

STUDIOAIKO ใช้โปรแกรมของ ADOBE CREATIVE CLOUD

แท้ 100% ในการทำงาน... รับประกันไฟล์งานทุกชิ้นถูกลิขสิทธิ์

* ไม่อนุญาตให้กระทำการก๊อปปี้ หรือ Save ภาพงานออกจาก Website นี้ เพื่อกระทำการใดๆ ก่อนได้รับอนุญาต! *

 
Kids Music Project1
Kids Music Project2
Kids Music Project3
Coffee Box
Gorilla ideas
Gorilla ideas
Gorilla ideas
Gorilla ideas
ปสม.
ปสม.
Mono
Mono
Re-Design Mascot น้องสุขใจ
Re-Design Mascot น้องสุขใจ
Nissan
Nissan
B-Quik
B-Quik
DITP call center mascot
DITP call center mascot
Samsung
เพลงตั้งแต่ฉันพบเธอ
Valvoline
สติ๊กเกอร์ไลน์
โมกุโมกุ
ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์
ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์
ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์
Siam chinchilla
คาแร็คเตอร์ดีไซน์
Kingkong brand
Kingkong brand
Kingkong brand
Kingkong brand
Kingkong brand
Kingkong brand
Kingkong brand
Kingkong brand
Dr. Math
Dr. Math
Chooga print brand
Chooga print brand
See-Fah delivery
See-Fah delivery
Denticon
Denticon
Happy tea time
Happy tea time
Mascot design
Mascot design
Bebicha
Maneerak brand
RMA badminton
Graphic design on Product
Logo design service
design-process.png

01.CONTACT 
ลูกค้าสามารถติดต่อ พูดคุยหรือสอบถามรายละเอียดขอคำปรึกษาก่อนการทำงานได้ผ่านช่องทางการติดต่อตาม Contact

04. 50% PAYMENT
ชำระเงินค่ามัดจำล่วงหน้า 50%หลังอนุมัติใบเสนอราคาเรียบร้อยและ เริ่มงานภายใน 1-2 วัน หลังจากได้รับการแจ้งชำระค่ามัดจำ และชำระอีก 50% สุดท้ายหลังตรวจสอบงานเสร็จเรียบร้อย

02.BRIEF & DETAIL

บอกเล่าไอเดีย หรือ บรีฟงานของคุณแจ้งความต้องการ และ รายละเอียดงานของคุณให้ทางเราทราบ

 

05. WORK & DESIGN

เข้าสู่กระบวนการทำงาน

ร่างแบบให้เลือก 3-5 แบบ
ภายใน 2-3วัน แล้วแต่ความยากง่าย
และรายละเอียดของงาน

03.QUOTATION

ทางเราจะดำเนินการประเมิราคา
และ ออกใบเสนอราคา รวมทั้ง

แจ้งระยะเวลาการทำงานให้ทราบ

06. FEEDBACK 
หลังจากส่งภาพร่าง ลูกค้าสามารถให้ฟีตแบค / คอมเมนต์ แจ้งความคิดเห็นในการปรับปรุงงานเพื่อให้ได้งานออกมาในแบบที่ชอบมากที่สุด