cloudBG.png
Ai-plane.png
client-port.png
cloud-service.png
adobe-creativecloud-cc-software-library-

STUDIOAIKO ใช้โปรแกรมของ ADOBE CREATIVE CLOUD

แท้ 100% ในการทำงาน... รับประกันไฟล์งานทุกชิ้นถูกลิขสิทธิ์

* ไม่อนุญาตให้กระทำการก๊อปปี้ หรือ Save ภาพงานออกจาก Website นี้ เพื่อกระทำการใดๆ ก่อนได้รับอนุญาต! *

 
New2022-portfolio_studioaiko.007
Kingkong brand
Kingkong brand
Kingkong brand
Kingkong brand
Kingkong brand
Kingkong brand
Kingkong brand
Kingkong brand
Re-Design Mascot น้องสุขใจ
Re-Design Mascot น้องสุขใจ
Nissan
Nissan
Mascot Fiber Glass "Piri piri"
Happy tea time
Happy tea time
Mascot design
Mascot design
Denticon
Denticon
Chooga print brand
Chooga print brand
Bebicha
See-Fah delivery
See-Fah delivery
New2022-portfolio_studioaiko.043
B-Quik
B-Quik
Valvoline
Valvoline Standee
DITP call center mascot
DITP call center mascot
V-Sun108
New2022-portfolio_studioaiko.057
Design character set of animal
Design character set of animal
New2022-portfolio_studioaiko.089
สติ๊กเกอร์ไลน์
โมกุโมกุ
ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์
ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์
ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์
Siam chinchilla
คาแร็คเตอร์ดีไซน์
Coffee Box
Dr. Math
Dr. Math
Graphic design on Product
Maneerak brand
New2022-portfolio_studioaiko.099
Logo Design
RMA badminton
Logo Mascot
Logo design service
New2022-portfolio_studioaiko.107
Kids Music Project1
Samsung
เพลงตั้งแต่ฉันพบเธอ
Kids Music Project2
Kids Music Project3
New2022-portfolio_studioaiko.115
ปสม.
ปสม.
Mono
Mono
design-process.png
B-pro01.png

01.CONTACT 
ลูกค้าสามารถติดต่อ พูดคุยหรือสอบถามรายละเอียดขอคำปรึกษาก่อนการทำงานได้ผ่านช่องทางการติดต่อตาม Contact

B-pro04.png

04. 50% PAYMENT
ชำระเงินค่ามัดจำล่วงหน้า 50%หลังอนุมัติใบเสนอราคาเรียบร้อยและ เริ่มงานภายใน 1-2 วัน หลังจากได้รับการแจ้งชำระค่ามัดจำ และชำระอีก 50% สุดท้ายหลังตรวจสอบงานเสร็จเรียบร้อย

B-pro02.png

02.BRIEF & DETAIL

บอกเล่าไอเดีย หรือ บรีฟงานของคุณแจ้งความต้องการ และ รายละเอียดงานของคุณให้ทางเราทราบ

B-pro05.png

 

05. WORK & DESIGN

เข้าสู่กระบวนการทำงาน

ร่างแบบให้เลือก 3-5 แบบ
ภายใน 2-3วัน แล้วแต่ความยากง่าย
และรายละเอียดของงาน

B-pro03.png

03.QUOTATION

ทางเราจะดำเนินการประเมิราคา
และ ออกใบเสนอราคา รวมทั้ง

แจ้งระยะเวลาการทำงานให้ทราบ

B-pro06.png

06. FEEDBACK 
หลังจากส่งภาพร่าง ลูกค้าสามารถให้ฟีตแบค / คอมเมนต์ แจ้งความคิดเห็นในการปรับปรุงงานเพื่อให้ได้งานออกมาในแบบที่ชอบมากที่สุด