STUDIOAIKO ใช้โปรแกรมของ ADOBE CREATIVE CLOUD

แท้ 100% ในการทำงาน... รับประกันไฟล์งานทุกชิ้นถูกลิขสิทธิ์

* ไม่อนุญาตให้กระทำการก๊อปปี้ หรือ Save ภาพงานออกจาก Website นี้ เพื่อกระทำการใดๆ ก่อนได้รับอนุญาต! *

 

01.CONTACT 
ลูกค้าสามารถติดต่อ พูดคุยหรือสอบถามรายละเอียดขอคำปรึกษาก่อนการทำงานได้ผ่านช่องทางการติดต่อตาม Contact

04. 50% PAYMENT
ชำระเงินค่ามัดจำล่วงหน้า 50%หลังอนุมัติใบเสนอราคาเรียบร้อยและ เริ่มงานภายใน 1-2 วัน หลังจากได้รับการแจ้งชำระค่ามัดจำ และชำระอีก 50% สุดท้ายหลังตรวจสอบงานเสร็จเรียบร้อย

02.BRIEF & DETAIL

บอกเล่าไอเดีย หรือ บรีฟงานของคุณแจ้งความต้องการ และ รายละเอียดงานของคุณให้ทางเราทราบ

 

05. WORK & DESIGN

เข้าสู่กระบวนการทำงาน

ร่างแบบให้เลือก 3-5 แบบ
ภายใน 2-3วัน แล้วแต่ความยากง่าย
และรายละเอียดของงาน

03.QUOTATION

ทางเราจะดำเนินการประเมิราคา
และ ออกใบเสนอราคา รวมทั้ง

แจ้งระยะเวลาการทำงานให้ทราบ

06. FEEDBACK 
หลังจากส่งภาพร่าง ลูกค้าสามารถให้ฟีตแบค / คอมเมนต์ แจ้งความคิดเห็นในการปรับปรุงงานเพื่อให้ได้งานออกมาในแบบที่ชอบมากที่สุด

© 2007 by Studioaiko.com